دوتا شش ماه ارزش مند تو زندگی ام داشتم و حاضر نیستم این یکسال رو با چیزی عوض کنم دلم پر میکشه که بازم این شش ماه رو لمس کنم اما.... هیچ جز نقاط خالی نیست