پنجــــــــــره همیشه استعاره خوبی است! باز می گذارمش برای همیشه تا شاید قاصدک، خیالت را برایم خبر آورد