دوستت دارم پریشان، شانه می خواهی چه کار؟! دام بگذاری اسیرم، دانه می خواهی چه کار؟