قلبم هنوز نه
اما
سیـ نه هایی دارم
که فقط
برای تو می تپند