پائيز، تا سيـ‌ نه‌هايم بالا آمده دستم را بگير نجاتم بده