پائيز،تا سینه هایم بالا آمده


دستم را بگير


نجاتم بده