هيچ‌وقت فكر نمی‌كردم روزی برسد كه يك‌ چيزی در من، اينطور دلتنگ يك ‌چيزی در تو شود...