حالا من هيچ،


جواب اختراع من  همان قفل در توی حمام را چه می‌دهی

اگر خيره نگاهت كند كه:

"باز هم تنها آمدی؟"