دستام از دستام رها شد و من تو خم کوچه گم شدم، از اون روز به بعد دستام همیشه سردن