یه عکس از خودم از هشت سالگی ام پیدا کردم همچنان در حال خندیدن به این عکس هستم