شب ها دلتنگی هام رو با مخمل سیاه آسمون به اشتراک می ذارم