سینه به سینه
منتقل می‌شد
حرکت مواج
ضربات پی در پی
بدن تو بر بدن من
سینه به سینه