با موهای پریشان،
بازوهای بازش
و سینـ/ه‌های تخت شده
تسلیم حرکتی می‌شوم
که مرا
روی ملحفه‌ها می‌جنباند