گفته می شود چه دل خوشی دارم من !
نمی دانم کی می شود، اذهان بیمار بعضی ها را از اين پيش داوری ها آزاد کرد؟