وقت تنگ بود، ليوانهای داغ چای  و تختخواب سرد  انتظارمان را ميكشيدند. ما تختخواب را ترجيح داديم، چای ها  یخ شدند و رختخواب گرم گرم ...