پاك ِ پاكم. درست شبيه يك شورت سفيد توری تازه خريداری شده، با لب قرمز كوچكی كه رويش چسبيده.