اجازه بده
كمی برايت دلتنگی كنم
قول ميدهم
مشكلی پيش نيايد!