درختي كه بيافته همه با تبر مي افتند به جونش حالا شده حكايت من!