بي دل و بي دين شدم در نایمخن از آنوقت كه نگاهت به تمامي ريخته شد بر من!