کمی که بگذرد.... فقط کمی که بگذرد.. وقتی که ته نشین شدی.. گیرهایت شروع خواهد شد باز ...