شلوارش وسط اتاق
شـ ورتش آويزان مانده بود
از دسته ی تخت
تعجبی نداشت،
امروز پنج شنبه بود!