اینایی که تا با یکی بهم میزنن زود برمیدارن یه عکس لختی از خودشون میذارن جلو دید عموم دقیقا چیو میخوان ثابت کنند ؟
خودشونو یا طرفو ؟ 
یا بهتر بگم چیو میخوان نشون بدن ؟
به کی ؟