تنگ

دلم برايت تنگ شده،

ميدانم هميشه چيزهای تنگ را ترجيح ميدهی