فکر کنم بیش از چهل و هشت ساعت باشه که چشم رو چشم نذاشتم، دقیقا مثل مرده های رو به قبله ام