تيك ُ تاك ِ ثانيه ها


تنها چيزی را كه يادم نمی آورد

نزديك شدن به روزهای امتحان است!