خوب ميدانم اين روزها سرت شلوغ است

اما

گاهی اگر وقت كردی شب ها خاطراتمان  را آهسته مرور كن!