نفهميدم بی حوصله است . اصرار داشتم  عشق کنیم ، از پشت بغش كردم  و سيـ.نه هایش را دست گرفتم . برگشت ، دستش را روی برآمدگی شـ.ورتم گذاشت ، بوسيدم  و آرام گفت : "باشه برای بعد!".