پشت شیشه الله‌اکبر می‌بارد
سبزه‌ها

روزی درخت خواهند شد

درخت‌ها

خیار می‌دهند

و پائین و بالایتان را

یکی می‌کنند

توپولوفی خواهید ساخت
دور خواهید شد 
از این خاک غریب

در هوا

منفجر می‌شوید

و خارتان

گـ/ائیده خواهد شد