معمولا تا نمی تونم از پسه کسی بر بیام میگم من یا همه فرق دارم حالا اگر خدایی نکرده یکی بپرسه چه فرقی نمی دونم چی بگم