يه شامپوهايی اومده که چشم و نمی سوزونه اما هنوز هيچ رهبری پيدا نشده که حرفاش کون ِ آدم و نسوزونه!!