فرشته به اون خوشگلی کلی عشوه اومد نتونست پينوکيو رو آدم کنه حالا اين ننه م ما به زور چهارتا تلفن  ميخواد ما رو آدم کنه