چند روزیست


مدام درد دارم!

فكر میكنم

دلت بدجوری هوايم را كرده، نـه؟