همین چند شب پیش بود که یاد همه تردیدها و ترس هایم افتاده بودم، یاد آن روزی که روی تله کابین دربند به تنهایی نشسته بودم و نگاه می کردم به پایین و عمق فاصله ی که...