هیچ چیز نمیتونه یه رابطه رو نجات بده جز صحبت کردن در آرامش و تو بغل همدیگه