پشتش به تنم گرم بود، سیـ نه‌هایش به دست‌هایم
یک شب بی‌نظیر
اینجا بود که مطمئن شدم
آخرت دروغ است
بهشت
سینه‌ی خوشبوی اوست
باور کن !
ریدم به قبر پدر هر چه آدم دروغگوست