چرا هر چی که دلم می خواد بشه و اتفاق بیفته ،نمی شه ؟ولی هر چی که نمی خوام بشه ،می شه ؟(خودم هم نفهمیدم چی گفتم !!!)