یه قانونی دارم تو زندگیم اونم این که هر چی یه آدم برام مهم باشه من براش کمتر اهمیت دارم ..