-چرا گرفته دلم ،مثل آن که تنهایم/-چه قدر هم تنها !