حاضرم شرط ببندم آنچه آدم و حوا را از بهشت راند
نه سیب بود
و نه گندم