هنوزم نفهمیدم وقتی بود و نبودم برا هیچ کس فرقی نداره ،چرا باید باشم!؟