دلم یه رفاقت بی بهونه می خواد...از اون دوستیایی که حتی اگه بدترین دردا رو هم داشته باشی حتی اگه بدترین کارهارو هم به سرش بیاری باز رفیقت باشه و تو دلت خوشه که یکی هست