یه وقتایی باید یه چیزایی رو باور کرد و باهاش کنار اومد گر چه سخت باشه و آزار دهنده