وقتی زیباترین خاطره‌ها، زیر پتو رقم بخورد؛ خواه ناخواه ترس از تاریکی هم از بین می‌رود