+
این خط و نشونی بود که کشیدم که یادم نره
دیگه تموم شد همه چی