گردو بود


گول خوردم

هر گردی

که سیـ نه‌های او نیست!