فرصت نبود تا بفهمم


لب های من حریص ترند

یا سیـ نه های تو