هر دو درگیر خواهیم شد


تو با قفل کمربندم

من با قفل سیـ نه‌بندت