اون عشقی رو میشه عشق خوند که توی لحظه های تلخ هم آدم رو نجات بده