یه آدمهای هم آدم موندن نیست فقط میان به تو یادآوری کنند که میتوانی بی توقع دوست داشته باشی و بعد میروند به راه خودشون و تو باید تنها با خاطره ی آنها زندگی کنی...