روزی یاد خواهم گرفت
که چطور
سرت را بکوبم به طاق
و دیگر
نه به تو فکر کنم
و نه به لباس زیر کلوین کلاین‌ات
و نه حتا به سینه های زیبایت
و حرف زدن شیرینت
دیگر به تو سعی می کتم فکر نکنم
تا تو باشی برایم نامه های از سر عقل نزنی